Συνοπτικός Απολογισμός Δράσης

 • Για τη Διοίκηση & Διαχείριση του Έργου έχουν πραγματοποιηθεί ή συνεχίζουν να πραγματοποιούνται από την Ομάδα Υλοποίησης της Δράσης οι εξής δραστηριότητες:
 • Σύνταξη Αναφορών Προγραμματισμού και Προόδου και σύνταξη ενδιάμεσων Εκθέσεων για την πορεία Υλοποίησης του Έργου.
 • Πραγματοποίηση Συνεδριάσεων της Επιτροπής Διοίκησης και της Επιστημονικής Επιτροπής Έργου.
 • Σύνταξη Οδηγού Διαχείρισης του Έργου και επικαιροποιήσεις αυτού.
 • Ολοκλήρωση Οργανωτικής Δομής του Έργου και κατάρτιση ανάλογου Οργανογράμματος.
 • Ομογενοποίηση των προδιαγραφών  συστημάτων και λειτουργιών που υλοποιούνται στις επί μέρους Δράσεις (π.χ. Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας ανά Δράση).
 • Καταγραφή προδιαγραφών συστημάτων αξιολόγησης επί μέρους Δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και έρευνας των Δράσεων
 • Πρακτικά αξιολόγησης προτάσεων υλοποίησης επί μέρους Δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και έρευνας των Δράσεων
 • Τυποποίηση ανάλυσης Βιωσιμότητας επί μέρους Δράσεων.

 

 • Για την οργάνωση της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες έχουν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται ενέργειες επεξεργασίας και ανάπτυξης ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου και Πλαισίου Δράσης για τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και οι αναθεωρήσεις αυτών.

 

 • Για τη Δημοσιότητα & Προβολή του Έργου έχουν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται από την Ομάδα Υλοποίησης της Δράσης οι εξής Δραστηριότητες:
 • Δημιουργία Υλικού Προβολής – κείμενα για ανάρτηση στη κεντρική Ιστοσελίδα του Έργου.
 • Δημιουργία και επικαιροποίηση μελέτης καταγραφής αναγκών δημοσιότητας – προβολής Δράσεων.
 • Σχέδιο ανάπτυξης κεντρικής δομής υποστήριξης ενεργειών δημοσιότητας – προβολής.