Δομή

Η διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση των Δράσεων της Πολυνησιωτικότητας πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω μονομελών και συλλογικών οργάνων:

Τα όργανα που έχουν πεδίο εμβέλειας το σύνολο του έργου είναι:

 1. Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου
 2. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου
 3. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Έργου
 4. Η Επιτροπή Διοίκησης του Έργου
 5. Η Επιστημονική Επιτροπή του Έργου
 6. Η μονάδα Υποστήριξης της Επιτροπής Διοίκησης του Έργου και
 7. Η οριζόντια δομή Υποστήριξης των Δράσεων (Γραμματεία του Έργου)

Τα όργανα που έχουν ως πεδίο εμβέλειας Δράση του Έργου είναι:

 1. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Δράσης
 2. Ο Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος της Δράσης
 3. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Δράσης
 4. Η Ομάδα Έργου της Δράσης
 5. Η Ομάδα Αξιολόγησης Προτάσεων
 6. Η Επιτροπή Πιστοποίησης και Παραλαβής Έργου του Φυσικού αντικειμένου της Δράσης

Τέλος, τα όργανα που έχουν ως πεδίο εμβέλειας Υποδράσεις του Έργου είναι:

 1. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος εξ’ αποστάσεως προγράμματος
 2. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Θερινού Σχολείου
 3. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Επιμορφωτικού προγράμματος ή Ειδικού Επιμορφωτικού Προγράμματος και
 4. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Επιστημονικού Προγράμματος
 5. Η Ομάδα Υλοποίησης Υποδράσεων

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οργανόγραμμα αναλυτικό