Στόχοι

Οι στόχοι του έργου για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι:

  • Να αναβαθμίσει τη λειτουργία και τις υποδομές του, κυρίως σε ό,τι αφορά τα Θερινά Σχολεία, την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την κινητικότητα των φοιτητών, ώστε να αποκτήσει έναν πρότυπο χαρακτήρα, υποδειγματικό σε όλη την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Να ενδυναμωθούν οι δεσμοί με τις τοπικές κοινωνίες, μετατρέποντας την επιστημονική γνώση σε εργαλείο τοπικής ανάπτυξης.
  • Να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες των νησιών που φιλοξενούν μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης που θα αξιοποιεί και θα αναβαθμίζει το πρότυπο πολιτισμικό και ιστορικό περιβάλλον του νησιωτικού χώρου.

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, θα πρέπει να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει:

  1. Να στηριχθεί στην ουσιαστική αξιοποίηση των δομών, των υποδομών, της τεχνογνωσίας και της ιστορίας του, δηλαδή να αξιοποιήσει την υπάρχουσα ερευνητική, εκπαιδευτική και διοικητική τεχνογνωσία και εμπειρία και να χρησιμοποιήσει τις υποδομές και διαδικασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί.
  2. Να αντιμετωπίσει με επιτυχία το πρόβλημα της χωρικής πολυδιάσπασης του Πανεπιστημίου αλλά και της κοινωνίας του Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας κάθε νησιού και τις δυνατότητες του αρχιπελάγους συνολικά.
  3. Να αντιμετωπίσει την ανάγκη ολοκλήρωσης των επί μέρους παρεμβάσεων τόσο ανά γνωστικό πεδίο όσο και χωρικά ώστε να καλύψει ολόκληρο το Αιγαίο.
  4. Να κατανείμει τις παρεμβάσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα νησιά, ακόμη και σε αυτά στα οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν διαθέτει περιφερειακές μονάδες, ώστε αφενός να ενισχυθούν περισσότερα νησιά και αφετέρου να εμπεδωθεί ένας τρόπος παρέμβασης σε ολόκληρο το Αιγαίο που δεν θα απαιτεί υποχρεωτική την μόνιμη εγκατάσταση του Ιδρύματος στον χώρο παρέμβασης.
  5. Να μεριμνήσει ώστε η σύνθεση των επί μέρους αιτημάτων και αναγκών να γίνει μέσα από τη συνολική συνεργασία των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης με το Πανεπιστήμιο για την εκπόνηση προτάσεων και λύσεων που εξυπηρετούν το Αιγαίο συνολικά και όχι μόνο συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες.
  6. Να αντιμετωπίσει τα ζητήματα διεπιστημονικά, ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι επιστημονικές δυνατότητες με στόχο την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων.