Ταυτότητα Έργου

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 είχε ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Το Ε.Π. επικεντρώθηκε σε τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους:

  • Την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
  • Την αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
  • Την ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας

ΣΧΗΜΑ 1

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού αυτού Προγράμματος υλοποιείται από το 2011 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το έργο με τίτλο «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βασικός Παράγοντας Για Την Οικονομική Και Κοινωνική Ανάπτυξη Του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου», το οποίο χάριν συντομίας αποκαλείται «Πολυνησιωτικότητα». Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους και έχει συνολική διάρκεια 50 μηνών.

Αντικείμενο του είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων ερευνητικών, εκπαιδευτικών και διοικητικών δράσεων που θα επιτρέψουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου να αντιμετωπίσει τα ιδιαίτερα προβλήματα που δημιουργούνται από την χωρική πολυδιάσπαση του, να αναδειχθεί σε κέντρο αριστείας για την έρευνα στον τομέα της νησιωτικότητας και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Το έργο υλοποιείται μέσα από 6 Δράσεις:

  • Τη Δράση 0: «Οργάνωση της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, διοίκηση και διαχείριση του Έργου» (Οριζόντια Υποστηρικτική Δράση),
  • τη Δράση 1: «Ανάπτυξη δομών και υποδομών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και της διοίκησης» (Οριζόντια Υποστηρικτική Δράση),
  • τη Δράση 2: «Οργάνωση και λειτουργία διεπιστημονικών και διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών και επιμορφωτικών προγραμμάτων με e-Learning, στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης»,
  • τη Δράση 3: «Οργάνωση και Λειτουργία Θερινών Σχολείων»,
  • τη Δράση 4: «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες»
  • και τη Δράση 6: «Ερευνητικές δράσεις με αντικείμενο την Νησιωτικότητα»

Η προτεινόμενη Δράση 5: «Εκπαιδευτικές δράσεις για την ενίσχυση του ψηφιακού σχολείου» δεν συμπεριλήφθηκε τελικά σε αυτήν τη φάση του Προγράμματος.