Συνοπτικός Απολογισμός Δράσης

 • Για τις Υποδομές Τηλεκπαίδευσης της Δράσης 1, πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
 • Αποτύπωση τεχνικών και διδακτικών απαιτήσεων πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Αναλυτική μελέτη χαρακτηριστικών χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων και ανάπτυξη προδιαγραφών απαιτήσεων χωρητικότητας χρηστών και εφαρμογών των μέσων τηλεκπαίδευσης.
 • Τακτικοί και προληπτικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας και βελτιστοποίησης απόδοσης, σε επίπεδο τεχνικών συστημάτων.
 • Μελέτη προδιαγραφών οπτικοακουστικού εξοπλισμού και ανάπτυξης λογισμικού για σύγχρονη τηλεκπαίδευση.
 • Μελέτες περιορισμών, απαιτήσεων και προδιαγραφών αιθουσών τηλεκπαίδευσης – τηλεδιάσκεψης.
 • Επέκταση και αναβάθμιση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και δημιουργία ηλεκτρονικών οδηγών σπουδών.
 • Διεξαγωγή διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης – τηλεδιάσκεψης.
 • Θέση σε πλήρη λειτουργία της υπηρεσίας Helpdesk.
 • Για τις Υποδομές Διοίκησης, πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
 • Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) διοικητικής υποστήριξης του Έργου, ώστε να γίνει απόλυτα λειτουργικό κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
 • Υλοποίηση υποσυστημάτων του ΟΠΣ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έγκρισης προγραμμάτων e-learning, τη δημιουργία και διαχείριση προτύπων δημοσιότητας και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έγκρισης των προγραμμάτων των Δράσεων 2 και 3.
 • Επικαιροποίηση των προδιαγραφών του ΟΠΣ για όλα τα επιμέρους Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Συγκέντρωση προδιαγραφών αναφορικά με την ανάπτυξη και λειτουργία της δομής των τοπικών γραμματειών.
 • Γραφιστικός ανασχεδιασμός της κεντρικής Ιστοσελίδας του Έργου.