Δράση 6

Δράση 6:  «Ερευνητικές δράσεις με αντικείμενο την Νησιωτικότητα»

Ιστοσελίδα 8α. Δράση 6 - Γενικά-περιγραφήΗ Δράση 6 αφορά κυρίως στην ενίσχυση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου έτσι ώστε να συνδεθεί με τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και στον προσανατολισμό της προς την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν από τη νησιωτικότητα. Πέρα από αυτό, στο πλαίσιο της Δράσης αυτής επιχειρείται να αυξηθεί η διεθνής σημασία της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να βελτιωθούν οι συνέργειες ανάμεσα στις ερευνητικές ομάδες και τα εργαστήρια του ιδρύματος και να συνδεθεί η έρευνα με την εκπαίδευση, μέσα από την ανάπτυξη υποδομών τεκμηρίωσης και την υλοποίηση διπλωματικών εργασιών και διατριβών που διαπραγματεύονται τα προβλήματα της νησιωτικότητας. Η δράση αυτή θα ενισχύσει έτσι αποτελεσματικά το έργο των άλλων δράσεων του Έργου της Πολυνησιωτικότητας, παρέχοντας ουσιαστική επιστημονική τεκμηρίωση.

* * * * * *

            Οι συγκεκριμένες ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης 6 είναι:

Α. Η δημιουργία και διοίκηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Έρευνας για την Νησιωτικότητα (ΟΠΕΝ)

Περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου προγράμματος Έρευνας για τη Νησιωτικότητα (ΟΠΕΝ)
 • Ανάλυση βιωσιμότητας του ΟΠΕΝ
 • Προσδιορισμό των αναγκών τεκμηρίωσης των ερευνών για τη νησιωτικότητα με έμφαση στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά νησιά
 • Προσδιορισμό των αναγκών διάχυσης της πληροφόρησης και της γνώσης
 • Δημιουργία ιστοσελίδας για το ΟΠΕΝ
 • Διοίκηση της συγκεκριμένης δράσης και εκπόνηση ενδιάμεσης και τελικής έκθεση προόδου της Δράσης

Β. Η ανάπτυξη και διαχείριση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τεκμηρίωσης

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά σε:

 • Ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ερευνητικών Τεκμηρίων με υποσύστημα επιστημονικής πληροφόρηση και ψηφιακό αποθετήριο ερευνητικών τεκμηρίων, καθώς επίσης και ένα σύστημα παροχής δεδομένων ερευνητικών έργων
 • Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Τεκμηρίωσης με τη δημιουργία μιας βάσης γεω-χωρικών δεδομένων και με την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής και ιστοσελίδας
 • Υλοποίηση ενός «Άτλαντα Νησιών του Αιγαίου»

Γ. Ανάπτυξη Θεματικών Βάσεων

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής πραγματοποιείται η:

 • Ανάπτυξη Θεματικής βάσης με αντικείμενο τον πολιτισμό του Αιγαίου
 • Ανάπτυξη Θεματικής βάσης με αντικείμενο τις τοπικές κοινωνίες του Αιγαίου
 • Ανάπτυξη Θεματικής βάσης με αντικείμενο το περιβάλλον του Αιγαίου

Δ. Δημιουργία διεθνούς δικτύου ερευνητών και φορέων που ασχολούνται με τη νησιωτικότητα

Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει:

 • Τη διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων
 • Διεθνείς συναντήσεις (όπως ημερίδες, workshops) με θέμα την Νησιωτικότητα
 • Ένθετες εκδόσεις αφιερωμένες στον Αιγαιοπελαγίτικο χώρο σε διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό για την Νησιωτικότητα.