Δράση 4

Ιστοσελίδα 7α. Δράση 4 - Γενικά-περιγραφή

Δράση 4:  «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει βασικό ρόλο στην διαρκή και ποιοτική επιμόρφωση των τοπικών κοινωνιών του Αιγαίου, στοχεύοντας στην συστηματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των νησιών μας. Σε αυτό το πλαίσιο, και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (εμπορικά επιμελητήρια, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, κ.λπ.), υλοποιούνται πλήθος προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης, σε τρεις άξονες:

 • Επιχειρηματικότητα
 • Δημόσια διοίκηση
 • Θέματα τοπικού ενδιαφέροντος

Τα προγράμματα αυτά βασίζονται στη βιωματική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του Πανεπιστημίου Αιγαίου (και άλλων φορέων), και η υλοποίησή τους περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες σε έξι νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Λήμνο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο, Χίο):

 • Ανοιχτούς κύκλους προγραμμάτων επιμόρφωσης
 • Στοχευμένα προγράμματα για ειδικές ομάδες του τοπικού πληθυσμού (στελέχη επιχειρήσεων, στελέχη ΟΤΑ κ.α.)
 • Εκπαιδευτικές ημερίδες και workshops σε ειδικά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προώθηση παραδοσιακών προϊόντων, κ.λπ.).

* * * * *

Στο πλαίσιο της Δράσης 4 υλοποιούνται οι εξής ενέργειες:

 

Α. Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ενιαίου σχεδίου παρέμβασης στις τοπικές κοινωνίες

Συγκεκριμένα:

 • Αναπτύσσεται ένα ενιαίο σχέδιο εκπαίδευσης με καθορισμένα τα γνωστικά αντικείμενα το περιεχόμενο, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, τον χρόνο και τον τόπο ή τη διάρκεια υλοποίησης.
 • Πραγματοποιείται η διοικητική διαχείριση της Δράσης και των επιμέρους Υποδράσεων της.
 • Παράγονται συνεχείς Εκθέσεις Προόδου της Δράσης.

Β. Επιμόρφωση επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων

Στη δραστηριότητα πραγματοποιείται:

 • Αποτύπωση των εξειδικευμένων αναγκών των τοπικών επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων.
 • Διαμόρφωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και ο τελικός ορισμός του αναλυτικού προγράμματος του επιμορφωτικού προγράμματος.
 • Υλοποίηση των προγραμμάτων Επιμόρφωσης όπως αυτά αποτυπώνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα τους.

Γ. Επιμόρφωση σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης

Περιλαμβάνει:

 • Αποτύπωση των εξειδικευμένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Διαμόρφωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και του αναλυτικού προγράμματος τους.
 • Υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Δ. Επιμόρφωση σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος

Στη δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται:

 • Αποτύπωση των εξειδικευμένων αναγκών των πληθυσμιακών κατηγοριών της τοπικής νησιωτικής κοινωνίας σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
 • Διαμόρφωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και του αναλυτικού προγράμματος τους.
 • Υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων/διαλέξεων επιμόρφωσης ανά πληθυσμιακή κατηγορία.

Ε. Συγκρότηση δομών και διαδικασιών υποστήριξης

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας γίνεται:

 • Αποτύπωση των αναγκών και συλλογή τους σε μια δομή αποθετηρίου γνώσης
 • Παραγωγή ενός κειμένου περιγραφής της αρχιτεκτονικής, του περιεχομένου, των υπηρεσιών και της τεχνολογικής υποδομής του αποθετηρίου γνώσης.
 • Υλοποίηση του αποθετηρίου γνώσης.

ΣΤ. Βιωσιμότητα Δράσης

Αφορά:

 • Ανάπτυξη ενός συστήματος δεικτών παρακολούθησης της Δράσης και των επιμέρους προγραμμάτων επιμόρφωσης που αναπτύσσονται σε αυτή.
 • Παραγωγή μιας μελέτης βιωσιμότητας της Δράσης.