Συνοπτικός Απολογισμός Δράσης

 • Για τη «Δημιουργία και διοίκηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Έρευνας για την Νησιωτικότητα (ΟΠΕΝ)», πραγματοποιήθηκαν οι εξής Ενέργειες:
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας ώστε να ενταχθούν στο ΟΠΕΝ και να αναδειχθούν συγκεκριμένες και ήδη υπάρχουσες ερευνητικές δράσεις από τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ προτάθηκαν συνέργειες και συνεργασίες με βάση τη θεματική τους συνάφεια. Συνολικά κατατέθηκαν, αναμορφώθηκαν και τελικά εγκρίθηκαν 15 προτάσεις – Επιστημονικά Προγράμματα.
  • Εξωστρέφεια για τις δραστηριότητες εκείνες που έχουν με βάση την αρχική σχεδίαση τους αυτή τη δυνατότητα
  • Ολοκληρώθηκε ο προσδιορισμός των αναγκών τεκμηρίωσης των ερευνών για τη νησιωτικότητα
  • Ολοκληρώθηκε ο προσδιορισμός των αναγκών διάχυσης της πληροφόρησης και της γνώσης των ερευνών για τη νησιωτικότητα
  • Δημιουργήθηκε, ενημερώνεται και εμπλουτίζεται το περιεχόμενο του Ιστότοπου του ΟΠΕΝ σύμφωνα με τις ανάγκες δημοσιότητας της Δράσης
 • Όσον αφορά στην «Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστήματος Τεκμηρίωσης», πραγματοποιήθηκαν οι εξής Ενέργειες:
  • Έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Ψηφιακό αποθετήριο ερευνητικών τεκμηρίων στην ιστοσελίδα http://archipelago.aegean.gr/xmlui/handle/123456789/2702 και εμπλουτίζεται από τις Ομάδες Εργασίας των Επιστημονικών Προγραμμάτων των διαφόρων Θεματικών Βάσεων
  • Έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Εφαρμογή επιστημονικής πληροφόρησης στην ιστοσελίδα http://archipelago.aegean.gr/xmlui/handle/123456789/2702 και εμπλουτίζεται από τις Ομάδες Εργασίας των Επιστημονικών Προγραμμάτων των διαφόρων Θεματικών Βάσεων
  • Έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία η Εφαρμογή πληροφοριών ερευνητικών έργων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ιστοσελίδα http://ru-blade2.aegean.gr/timesheetDev/main/statistics.php
  • Πραγματοποιήθηκε ο εννοιολογικός, λογικός και φυσικός σχεδιασμός της Βάσης γεωγραφικών δεδομένων.
  • Έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Υποδομή γεω-χωρικών δεδομένων στην ιστοσελίδα http://archipelago.aegean.gr/xmlui/handle/123456789/4 και εμπλουτίζεται από τις Ομάδες Εργασίας των Επιστημονικών Προγραμμάτων των διαφόρων Θεματικών Βάσεων
  • Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της Διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής (λειτουργικότητα και περιεχόμενο) και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της (η σύνδεση με τα υπόλοιπα υποσυστήματα).
  • Πραγματοποιείται συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο του «Άτλαντα» καθώς και συγγραφή κειμένων για την ανάλυσή τους.
 • Για την «Ανάπτυξη Θεματικών Βάσεων Δεδομένων» πραγματοποιήθηκαν οι εξής Ενέργειες:
  • Συγκροτήθηκαν θεματικές βάσεις δεδομένων από επιμέρους θεματικές συλλογές τεκμηρίων και δεδομένων που αφορούν τα πεδία του πολιτισμού, της κοινωνίας (κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα των τοπικών κοινωνιών) και του περιβάλλοντος.
  • Κατατέθηκαν και δημιουργήθηκαν δεδομένα και τεκμήρια ανά θεματικό πεδίο, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας υπαρχουσών ερευνητικών ομάδων και την ανάδειξη του έργου και της επιστημονικής γνώσης του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Για τη «Δημιουργία διεθνούς δικτύου ερευνητών και φορέων που ασχολούνται με τη νησιωτικότητα»:
  • Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε Διεθνές συνέδριο με τίτλο “Islands and Sustainability: Identities, Development, Management and Planning”, το οποίο περιλάμβανε workshops, καθώς και συνάντηση των Πρυτάνεων των Νησιωτικών Πανεπιστημίων.
  • Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν workshops με τίτλο: “From insularity to islandness towards new roles and functions of islands in the global socio – ecological milieux”.
  • Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο του Έργου, εκπροσωπήθηκε από Καθηγητές και ερευνητές με άρθρα και παρουσιάσεις στις συναντήσεις του Διεθνούς Δικτύου Νησιωτικών Πανεπιστημίων ENIT/RETΙ (Συνέδρια, Θερινά Σχολεία, Συναντήσεις Πρυτάνεων) από τη στιγμή που έγινε μέλος το 2011.
  • Το διεθνές δίκτυο ερευνητών: με την ενεργή συμμετοχή σε υπάρχοντα επιστημονικά δίκτυα όπως το RETI (Δίκτυο Αριστείας Νησιωτικών Πανεπιστημίων) και το ISISA (Διεθνής Επιστημονική Ένωση Μικρών Νησιών) επέτρεψε τη παρουσίαση του έργου του Πανεπιστημίου Αιγαίου διεθνώς αλλά και τη προσέλκυση δραστηριοτήτων των δύο αυτών οργανισμών στο Αιγαίο.