Δράση 3

Ιστοσελίδα 6α. Δράση 3 - Γενικά-περιγραφή

Δράση 3:  «Οργάνωση και Λειτουργία Θερινών Σχολείων»

Τα «Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΠΑΘΣ) που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης 3, επιτρέπουν σε νέους και ώριμους επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν σε state-of-the-art ερευνητικές δραστηριότητες και  να ανταλλάξουν καινοτόμες ιδέες και μεθόδους, ενώ ταυτόχρονα θα εξερευνούν τα υπέροχα νησιά του Αιγαίου. Επίσης, αποτελούν ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου προκειμένου να αναδείξει και να προβάλει την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη στήριξη της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.

Τα Θερινά Σχολεία συμπεριλαμβάνουν ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα οποία λειτουργούν συνήθως στην Αγγλική γλώσσα, σε επίπεδο προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου, στους τομείς των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Θετικών επιστημών καθώς και στους τομείς των Επιστημών της Διοίκησης και του Περιβάλλοντος. Στα ΠΑΘΣ είναι ευπρόσδεκτοι φοιτητές και φοιτήτριες από όλον τον κόσμο, αλλά και από την Ελλάδα, φοιτητές από προγράμματα ανταλλαγών, νέοι και ώριμοι ερευνητές καθώς και το ευρύ κοινό. Το πλήθος των συμμετεχόντων σε κάθε πρόγραμμα κυμαίνεται ανάμεσα στους 15 με 30, ανάλογα με την ιδιαίτερη έμφαση του κάθε Σχολείου.

Τα προγράμματα που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δράσης 3 υποστηρίζονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και από ερευνητές και διδάσκοντες από άλλα Ελληνικά ιδρύματα, καθώς και από διεθνώς αναγνωρισμένους επισκέπτες ομιλητές από όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται ένας πλούτος μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης του κάθε προγράμματος, ενεργοποιώντας ιδιαίτερα διαδραστικές δραστηριότητες (σεμινάρια, εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, ομάδες, hands-on δραστηριότητες κ.λπ.), με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων του ενός διδάσκοντος. Όλα τα θέματα προς συζήτηση, οι μέθοδοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα των Θερινών Σχολείων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, στηρίζονται και εξελίσσονται στη βάση της παγκόσμιας ερευνητικής και ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και προτάσσουν μια ισχυρά διεπιστημονική οπτική. Η έρευνα και η εκπαίδευση είναι στενά αλληλένδετες ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστικότητα, η ποιότητα και η σημαντικότητα του προγράμματος.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα σε ένα συμπληρωματικό πλαίσιο ακαδημαϊκών διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, κάτω από την «ομπρέλα» της δομής των «Θερινών Σχολείων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου» Κάθε Θερινό Σχολείο παρέχει ένα μοναδικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα συνδεδεμένο και συνυφασμένο με ένα ελκυστικό και ταιριαστό κοινωνικό πρόγραμμα για τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευόμενους, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του κάθε ερευνητικού αντικειμένου.

* * * * *

Η Δράση 3 περιλαμβάνει 3 κεντρικούς άξονες:

Α. Δημιουργία Δομής «Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΠΑΘΣ)»

Στην δραστηριότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη στρατηγικής για τα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η εξαγωγή διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας και η συνοπτική παρουσίαση των πορισμάτων ανάλυσης βιωσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Αποτυπώνεται λεπτομερώς ο κύκλος ζωής των Θερινών Σχολείων.
  • Προωθούνται ενέργειες προβολής των ΠΑΘΣ και συλλέγονται τα στοιχεία της Προβολής και Δημοσιότητάς τους.
  • Πραγματοποιείται αξιολόγηση των ΠΑΘΣ ανά έτος και συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης.
  • Γίνονται αναθεωρήσεις βάσει του ετήσιου απολογισμού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και πραγματοποιείται η διαχείριση της Δράσης και η συλλογή όλων των τεκμηρίων της υλοποίησης των Θερινών Σχολείων

Β. Προκήρυξη και Υποβολή Θερινών Σχολείων

Κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής των ΠΑΘΣ πραγματοποιείται πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης Θερινών Σχολείων. Στην πρόσκληση αυτή, τα ανταποκρινόμενα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας υποβάλλουν προτάσεις και δημιουργείται ο φάκελος των υποβληθέντων προτάσεων προς αξιολόγηση. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται με βάση την ενδεδειγμένη μεθοδολογία και καταρτίζονται τα φύλλα αξιολόγησης ανά πρόταση ώστε να προκύψει η τελική/συνολική απόφαση αξιολόγησης.

Γ. Έγκριση, Προετοιμασία και Υλοποίηση Θερινών Σχολείων

Μετά την αξιολόγηση, δίνεται η έγκριση των Θερινών Σχολείων και οργανώνονται οι μέθοδοι και το περιεχόμενο της προβολής τους. Στη συνέχεια ορίζεται το διδακτικό προσωπικό και αναπτύσσεται το εκπαιδευτικό υλικό. Κατόπιν καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Θερινού Σχολείου και ο φάκελος των συμμετεχόντων. Αφού ολοκληρωθεί το εκάστοτε Σχολείο, ακολουθούν διαδικασίες αξιολόγησης και συντάσσεται Έκθεση Ολοκλήρωσης για το Σχολείο αυτό.