Συνοπτικός Απολογισμός Δράσης

 • Όσον αφορά στην «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ενιαίου σχεδίου παρέμβασης στις τοπικές κοινωνίες», πραγματοποιήθηκαν οι εξής Ενέργειες:
  • Έγιναν συναντήσεις με Φορείς του Β. Αιγαίου (επιμελητήρια, επιχειρήσεις, ΟΤΑ, κ.λπ.), με σκοπό τη σκιαγράφηση των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών, τη διαμόρφωση της θεματολογίας των σεμιναρίων και την προώθηση τους στις τοπικές κοινωνίες.
  • Πραγματοποιήθηκαν θεματικές συναντήσεις συνεργασίας μεταξύ της Ομάδας Υλοποίησης της Δράσης και Ομάδες Υλοποίησης άλλων Δράσεων, καθώς με τα Όργανα του Έργου.
  • Η Ομάδα Υλοποίησης της Δράσης συμμετείχε στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής Διοίκησης και της Επιστημονικής Επιτροπής Έργου, καθώς και στις επί μέρους διαδικασίες διαβούλευσης.

 

 • Για την «Επιμόρφωση επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, στελεχών αυτοδιοίκησης και του γενικού πληθυσμού», πραγματοποιήθηκαν οι εξής Ενέργειες:
  • Για τον α’ κύκλο, ολοκληρώθηκαν 18 Επιμορφωτικά Σεμινάρια, σε 6 νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος, Λήμνος), στα οποία συμμετείχαν 424 Επιμορφούμενοι, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση από τους Επιμορφούμενους, ο οποία ήταν θετική και συγκεντρώθηκαν οι προτάσεις τόσο των Επιμορφούμενων, όσο και των Φορέων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του επόμενου κύκλου Σεμιναρίων.
  • Ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός/σχεδιασμός για το πρώτο εξάμηνο
  • Για τον β’ κύκλο, ολοκληρώθηκαν 70 Επιμορφωτικά Σεμινάρια, σε 6 νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος, Λήμνος), στα οποία συμμετείχαν 1.844 Επιμορφούμενοι. Υλοποιήθηκαν 4 Θεματικοί Κύκλοι, όπως αυτοί προέκυψαν μέσα από τη συνεργασία με τοπικούς φορείς (επιμελητήρια, τοπική αυτοδιοίκηση, κλπ). Πραγματοποιήθηκε Αξιολόγηση από τους Επιμορφούμενους, ο οποία ήταν θετική. Συγκεντρώθηκαν οι προτάσεις τόσο των Επιμορφούμενων, όσο και των Φορέων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του επόμενου κύκλου Σεμιναρίων.
  • Ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός / σχεδιασμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.
  • Για τον γ’ κύκλο, ολοκληρώθηκαν 70 Επιμορφωτικά Προγράμματα (3 Επιμορφωτικά Προγράμματα, 4 – 6 ωρών και 13, διάρκειας 8 ωρών), σε 6 νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος, Λήμνος) και στα οποία συμμετείχαν 1.834 Επιμορφούμενοι. Πραγματοποιήθηκε Αξιολόγηση από τους Επιμορφούμενους, η οποία ήταν θετική.
  • Συγκεντρώθηκαν οι προτάσεις τόσο των Επιμορφούμενων, όσο και των Φορέων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του επόμενου κύκλου Σεμιναρίων.
  • Ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός/ σχεδιασμός για το πρώτο εξάμηνο του 2014.
  • Πραγματοποιήθηκε το 1ο Ειδικό θεματικό Πρόγραμμα 16 ωρών και στα 6 νησιά του Πανεπιστημίου Αιγαίου με live streaming.
  • Καταρτίστηκε πρόγραμμα για τα 11 Ειδικά Θεματικά Προγράμματα (ΕΘΠ) και τα 2 Επιμορφωτικά Προγράμματα που αξιολογήθηκαν θετικά τον 11ο του 2013.
  • Υλοποιήθηκαν 4 ΕΘΠ διάρκειας 40 ωρών, σε Λέσβο (1), Λήμνο (2), Χίο (1), Σάμο (2), Ρόδο (2), Σύρο (1) και Σαντορίνη (1), στα οποία συμμετείχαν 205 Επιμορφούμενοι.
  • Ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός / σχεδιασμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

 

 • Στο πλαίσιο της «Συγκρότησης δομών και διαδικασιών υποστήριξης», πραγματοποιήθηκαν οι εξής Ενέργειες:
  • Προχώρησε η διαδικασία υλοποίησης του Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου.
  • Αναβαθμίστηκε και ενημερώθηκε η Ιστοσελίδα της Δράσης.
  • Ενσωματώθηκαν λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης 4 στο ΟΠΣ Έργου.