Στόχοι

Στους στόχους της Δράσης 4 περιλαμβάνονται:

  • Η καταγραφή των Αναγκών των Τοπικών Κοινωνιών.
  • Η συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια των τοπικών κοινωνιών μέσα από την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους µε την ανάπτυξη Προγραμμάτων Κατάρτισης των Τοπικών Κοινωνιών και την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας στις Τοπικές Κοινωνίες.

Ιστοσελίδα 7β. Δράση 4 - Στόχοι