Δράση 2

Δράση 2: «Οργάνωση και λειτουργία διεπιστημονικών και διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών και επιμορφωτικών προγραμμάτων με e-Learning, στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης».

drasi2gen

Η Δράση 2 αποσκοπεί στην αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στον τομέα των νέων μορφών εκπαίδευσης και ιδιαιτέρως αυτών της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, ώστε με βιώσιμο τρόπο να ενταχθούν στην καθημερινότητα της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης αναπτύχθηκαν μια σειρά από πρότυπα, τεχνολογικά υποστηριζόμενα μαθήματα ή/και ενότητες μαθημάτων που προσφερθηκαν/ονται, πιλοτικά: (1) οριζόντια στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΑ, και (2) στα μέλη της ευρύτερης κοινωνίας που επιθυμούν με τον πλέον αποτελεσματικό  τρόπο να αποκτήσουν πρόσβαση στην εξειδικευμένη επιστημονική γνώση που το ΠΑ παράγει.

Προς τούτο αναπτύχθηκαν/σσονται μαθήματα ή/και προγράμματα σπουδών σε δύο ανεξάρτητους, αλλά και συμπληρωματικούς άξονες:

 • 1ος Άξονας — «Οργάνωση και Υλοποίηση Πανεπιστημιακών Μαθημάτων μέσω e-Learning»Αφορά στην οργάνωση και την υλοποίηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται οριζόντια, σε παραπάνω του ενός Τμήματα ή Σχολές του ΠΑ και θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της ηλεκτρονικής μάθησης, απευθυνόμενα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες αντίστοιχα.
 • 2ος Άξονας — «Οργάνωση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης μέσω eLearning» – Αφορά στην οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε πεδία αιχμής, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, που απευθύνονται σε επιμέρους επαγγελματικές ομάδες ή πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την ανάπτυξη των ανωτέρω μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών δημιουργήθηκε ένα συνεκτικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που ορίζει τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας για την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων σπουδών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητά τους μετά τη λήξη του έργου. Αναπτύχθηκαν επίσης οι απαιτούμενες δομές υποστήριξης και ανάπτυξης της σχετικής τεχνογνωσίας από το Ίδρυμα και τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε το ΠΑ να παραμείνει και στο μέλλον πρωτοπόρο στο πεδίο των νέων μορφών εκπαίδευσης και δη της ηλεκτρονικής μάθησης.

Οι δραστηριότητες της Δράσης 2 χωρίζονται σε δύο βασικές και τρεις συμπληρωματικές κατηγορίες:

Α. Σχεδιασμός και υλοποίηση πανεπιστημιακών μαθημάτων μέσω e-learning

Στην παραπάνω δραστηριότητα περιλαμβάνονται:

 • ο σχεδιασμός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, κατά τον οποίο, μεταξύ άλλων, αναπτύσσονται εναλλακτικά «σενάρια» υλοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης, καταγράφονται και επιλέγονται τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται και συλλέγονται τα τεκμήρια της διεξαγωγής των επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • η υλοποίηση και υποστήριξη μαθημάτων μέσω e-learning (αναλυτικός σχεδιασμός ή/και επανασχεδιασμός των επιμέρους μαθημάτων, ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους, διεξαγωγή πρόσθετων μαθησιακών δραστηριοτήτων ηλεκτρονικά κ.ά.).
 • η αξιολόγηση των μαθημάτων με την ανάπτυξη και εφαρμογή σχετικών εργαλείων.

Β. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης μέσω e-learning

Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε:

 • σχεδιασμό προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης μέσω e-learning, που περιλαμβάνει ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με τους στόχους, τις προδιαγραφές και την περαιτέρω παραμετροποίηση της διεξαγωγής των προγραμμάτων, αξιολόγηση των προτάσεων, καθορισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους επιμορφωτικών προγραμμάτων, δημοσιοποίηση των προσφερόμενων προγραμμάτων και διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εμπλεκόμενους στα παραπάνω προγράμματα.
 • υλοποίηση των προσφερόμενων μαθημάτων, με ταυτόχρονη τεχνική και διδακτική στήριξη των μαθησιακών δραστηριοτήτων και παροχή πρόσθετης στήριξης, όπου είναι απαραίτητο.
 • αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω e-learning, με την κατασκευή και χρήση σχετικών εργαλείων αξιολόγησης.
 • διοικητική και οργανωτική στήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων, όπου συνεπικουρούνται και υποστηρίζονται διοικητικά και οργανωτικά όλες οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων.
 • ανάπτυξη διαδικασιών πιστοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων και του Ιδρύματος και διασφάλισης ποιότητας διαχείρισης από αρμόδιους φορείς.

Γ. Προβολή και Δημοσιότητα των Μαθημάτων και Προγραμμάτων e-learning στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής πραγματοποιείται ενημέρωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας και προβολή των μαθημάτων και των επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω e-learning.

Δ. Βιωσιμότητα της Δράσης 2

            Περιλαμβάνει:

 • την εκπόνηση και παρουσίαση των πορισμάτων των οικονομο-τεχνικών μελετών βιωσιμότητας της ηλεκτρονικής μάθησης και της μελέτης διεθνοποίησης των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης μέσω e-learning.
 • την ολοκλήρωση σχεδίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της ηλεκτρονικής μάθησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σχεδίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και σχεδίου πιστοποίησης των προγραμμάτων σε σχέση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ε. Διοικητική και Οργανωτική Στήριξη και Διαχείριση

Αφορά κυρίως στην διοικητική παρακολούθηση και διαχείριση των επιμέρους δράσεων –προγραμμάτων, μέσω της παραγωγής και υποβολής σχετικών αναφορών.