Συνοπτικός Απολογισμός Δράσης

 • Στο πλαίσιο της δραστηριότητας «Προκήρυξη και Υποβολή Θερινών Σχολείων», πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
  • Προκηρύχθηκε η 1η Εσωτερική Προκήρυξη και το Έντυπο Υποβολής.
  • Υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση συνολικά 25 προτεινόμενα Προγράμματα, από τα οποία εγκρίθηκαν τελικά 15.
  • Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τα ΘΣ 2013, που περιλάμβανε, ανάμεσα στα άλλα, γενικά χαρακτηριστικά και κανόνες λειτουργίας των ΘΣ.
  • Υποβλήθηκαν νέες προτάσεις και αξιολογήθηκαν.
  • Εγκρίθηκαν 16 νέα ΘΣ τα οποία θα υλοποιηθούν μαζί με 7 ΘΣ του 2012 που επαναλαμβάνονται.
  • Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τα ΘΣ 2014, που περιλάμβανε, ανάμεσα στα άλλα, γενικά χαρακτηριστικά και κανόνες λειτουργίας των ΘΣ.
  • Υποβλήθηκαν 6 προτάσεις και αξιολογήθηκαν.
  • Εγκρίθηκαν 16 νέα ΘΣ τα οποία θα υλοποιηθούν μαζί με 7 ΘΣ του 2012 που επαναλαμβάνονται.

 • Στο πλαίσιο της δραστηριότητας «Έγκριση Θερινών Σχολείων, Προετοιμασία και Υλοποίηση Θερινών Σχολείων», πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
  • Διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία 11 Θερινά Σχολεία (ΘΣ). Στα πλαίσια της αξιολόγησης ΘΣ, συλλέχθηκαν δεδομένα από τους συμμετέχοντες (εισηγητές και εκπαιδευόμενοι), έγινε η επεξεργασία στοιχείων εσωτερικής αξιολόγησης. Επίσης διαμορφώθηκε και η διαδικασία πιστοποίηση των ΘΣ.
  • Επικαιροποιήθηκε η προκήρυξη και το έντυπο υποβολής των ΘΣ, δημοσιοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν 17 νέες προτάσεις.
  • Έλαβαν χώρα οι διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 14 προτάσεις.
  • Υλοποιήθηκαν τα 12 ΘΣ του 2012
  • Ολοκληρώθηκαν οι απολογισμοί τους
  • Διαμορφώθηκε απολογισμός έτους για το σύνολο της Δράσης 3
  • Υλοποιήθηκαν 5 από τα 23 νέα Θερινά Σχολεία, μέχρι τις 30/06/2013.
  • Υλοποιήθηκαν 18 από τα 23 Θερινά Σχολεία που είχαν προκηρυχτεί (τα 5 υλοποιήθηκαν την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου) στα νησιά Άνδρος, Λέσβος, Λήμνος, Ρόδος, Σάμος, Σύρος και Χίος.
  • Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των ΘΣ μέσω ερωτηματολογίων.
  • Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της υλοποίησης 22 θερινών Σχολείων.
  • Έγιναν ενέργειες προβολής τους.
  • Από τα ΘΣ του 2014 μέχρι 30.6.2014 υλοποιήθηκε 1 Θερινό Σχολείο.
  • Αυξήθηκε η αυτοματοποίηση των διαδικασιών προετοιμασίας της υλοποίησης των Θερινών Σχολείων.