Δράση 1

Δράση 1: «Ανάπτυξη δομών και υποδομών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διοίκησης» (Οριζόντια Υποστηρικτική Δράση).

Η Δράση 1 υποστηρίζει από πλευράς ηλεκτρονικής υποδομής τις υπόλοιπες Δράσεις του Έργου. Οι αρμοδιότητες της περιλαμβάνουν τη δημιουργία και υποστήριξη των υποδομών τηλεκπαίδευσης και διοίκησης του προγράμματος.

 drasi1gen

Α. Υποδομές Τηλεκπαίδευσης

Στις ενέργειες της Δράσης 1 για τις υποδομές τηλεκπαίδευσης περιλαμβάνονται:

  • Η δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές απαιτήσεων αλλά και τις τεχνικές και διδακτικές ανάγκες που καταγράφονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
  • Η ολοκλήρωση ενός λειτουργικού συστήματος υποστήριξης σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
  • Η καταγραφή των απαιτήσεων και η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών τηλεκπαίδευσης.
  • Η δημιουργία συστήματος Helpdesk για την υποστήριξης της τηλεκπαίδευσης και η εκπόνηση εγχειριδίων λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης και τηλεκπαίδευσης και λειτουργίας του γραφείου υποστήριξης χρηστών.

Β. Υποδομές Διοίκησης

Στο πλαίσιο των Υποδομών Διοίκησης υλοποιούνται οι παρακάτω δραστηριότητες:

  • Διατύπωση προδιαγραφών λειτουργίας της δομής Υποστήριξης του Έργου.
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων εργαστηρίων ιδρύματος.
  • Δημιουργία συστήματος τεκμηρίωσης και προβολής του έργου.
  • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διοικητικής υποστήριξης του Έργου.