Συνοπτικός Απολογισμός Δράσης

 • Στο πλαίσιο του «Σχεδιασμού και της Υλοποίησης των Πανεπιστημιακών μαθημάτων μέσω e-learning», πραγματοποιήθηκαν οι εξής Ενέργειες:
  • Ολοκληρώθηκε o ανασχεδιασμός προπτυχιακών μαθημάτων.
  • Υλοποιήθηκε το προπτυχιακό μάθημα «Φύλο και Πολιτισμός» με συνολικό αριθμό φοιτητών: 150.
  • Προκηρύχθηκαν τα νέα πιλοτικά ΠΠΣ μαθήματα μέσω e-learning.
  • Συνεχίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 35 προγραμμάτων και 113 μαθημάτων.
  • Δημοσιεύθηκε νέα Ανοιχτή Προκήρυξη για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων.
  • Βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή 45 νέων προτάσεων.

 • Για το «Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, μέσω e-learning», πραγματοποιήθηκαν οι εξής Ενέργειες:
  • Ολοκληρώθηκε ο Γενικός  και Αναλυτικός Σχεδιασμός 15 Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης μέσω e-learning
  • Ολοκληρώθηκε η Υλοποίηση και η Αξιολόγηση 46 Διδακτικών Ενοτήτων των 15 Προγραμμάτων μέσω e-learning
  • Ολοκληρώθηκε για το εν λόγω διάστημα η αντίστοιχη Διοικητική Στήριξη Σχεδιασμού, Υλοποίησης και παρακολούθησης των 15 Προγραμμάτων μέσω e-learning.
  • Αναπτύχθηκαν οι διαδικασίες πιστοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και Ιδρύματος και διασφάλισης ποιότητας διαχείρισης από αρμόδιους φορείς, μέσω της παρακολούθησης του θεσμικού πλαισίου.
  • Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση 13 Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, στα οποία συμμετείχαν 560 Επιμορφούμενοι.
  • Ολοκληρώθηκε για το εν λόγω διάστημα η αντίστοιχη Διοικητική Στήριξη Σχεδιασμού, Υλοποίησης και παρακολούθησης των 13 Προγραμμάτων μέσω e-learning.
  • Ολοκληρώθηκε η Υλοποίηση 16 Προγραμμάτων μέσω e-learning.
  • Ολοκληρώθηκε η Υλοποίηση 159 Διδακτικών Ενοτήτων των 16 Προγραμμάτων μέσω e-learning.
  • Οι εγγραφές των Επιμορφούμενων ξεπέρασαν τις 1.210.
  • Ολοκληρώθηκε για το εν λόγω διάστημα η αντίστοιχη Διοικητική Στήριξη Σχεδιασμού, Υλοποίησης και παρακολούθησης των 16 Προγραμμάτων μέσω e-learning.
  • Συνεχίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 35 προγραμμάτων και 113 μαθημάτων.
  • Δημοσιεύθηκε νέα Ανοιχτή Προκήρυξη για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων.
  • Βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή 45 νέων προτάσεων.

 • Για τη δραστηριότητα που αφορά στην «Προβολή και Δημοσιότητα των Μαθημάτων και Προγραμμάτων e-learning στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη προβολή των Επιμορφωτικών προγραμμάτων, μέσω e-learning.
 • Για τη «Βιωσιμότητα της Δράσης 2» ολοκληρώθηκε για τους προηγούμενους κύκλους και συνεχίζεται για τον τρέχοντα κύκλο η εκπόνηση μελετών Βιωσιμότητας προγραμμάτων μέσω e-learning, για τον προσδιορισμό διδάκτρων και για τον προσδιορισμό των αμοιβών διδασκαλίας.
 • Τέλος, σε ό,τι αφορά τη «Διοικητική και Οργανωτική Στήριξη και Διαχείριση της Δράσης 2», ολοκληρώθηκε η αντίστοιχη για το χρονικό διάστημα Διοικητική και Οργανωτική Υποστήριξη σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης της Δράσης 2 στο σύνολό της.