Στόχοι

5bΟι στόχοι της Δράσης αυτής είναι:

  • Η ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και εκπαίδευσης
  • Η ανάπτυξη Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης.
  • Η σύνδεση των προγραμμάτων αυτών με τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με τη Δράση 3 (Οργάνωση Θερινών Σχολείων).

Τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μέσω e-learning έχουν δημιουργηθεί με έμφαση στην καινοτομία και με σαφή προσανατολισμό στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Σκοπός είναι η αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων και πρακτικών της ακαδημαϊκής κοινότητας προς όφελος και άλλων κοινωνικών κατηγοριών που επιδιώκουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ή επιμόρφωση, ή γενικότερα θέλουν να εμβαθύνουν σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα.

Έτσι, εξασφαλίζεται η ενεργός συμβολή του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας, μέσα από τη συνεχιζόμενη, δια βίου μάθηση και την αδιάλειπτη πρόσβαση στην έγκυρη, επιστημονική γνώση, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εργασιακή κατάσταση, τόπο κατοικίας, κτλ.