Δράση 0

Δράση 0:  «Οργάνωση της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, διοίκηση και διαχείριση του Έργου» (Οριζόντια Υποστηρικτική Δράση)

Η Δράση 0 μαζί με την 1 αποτελούν την οριζόντια δομή υποστήριξης των Δράσεων του Έργου. Οι ειδικές αρμοδιότητες της Δράσης 0 αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του Έργου, στο συντονισμό της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες και στην δημοσιότητα και προβολή του συνόλου του Έργου.

Ιστοσελίδα 3α. Δράση 0 - Γενικά

Α. Διοίκηση και Διαχείριση του Έργου

Μέσα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα υλοποιούνται:

 • Η Διοίκηση και διαχείριση του Έργου μέσα από διαδικασίες κεντρικού σχεδιασμού, συντονισμού και ελέγχου, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιούνται συνεδριάσεις των οργάνων του Έργου,  αποτυπώνεται η πρόοδος του έργου σε αναφορές προόδου και προγραμματισμού και ολοκληρώνεται ο Οδηγός Διαχείρισης του Έργου και η αποτύπωση της Οργανωτικής του Δομής.
 • Η ολοκλήρωση και η ομογενοποίηση των προδιαγραφών συστημάτων και λειτουργιών του Έργου που πραγματοποιούνται στις επιμέρους Δράσεις (Δράση 2, 3, 4 και 6). Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας καταγράφονται οι προδιαγραφές συστημάτων και αναγκών σε επίπεδο διαχείρισης και πιστοποίησης των Δράσεων και υλοποιείται η τυποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Δράσεων και των εξειδικευμένων Οδηγών Διαχείρισης.
 • Η αξιολόγηση των προτάσεων υλοποίησης των επί μέρους δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και έρευνας που προβλέπονται στις Δράσεις 2, 3, 4, και 6, η οποία πραγματοποιείται βάσει καταγεγραμμένων προδιαγραφών και αποτυπώνεται στα σχετικά πρακτικά αξιολόγησης.
 • Η ανάλυση της βιωσιμότητας των προγραμμάτων των επί μέρους Δράσεων.

Β. Οργάνωση της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνει:

 • Ενέργειες επεξεργασίας και ανάπτυξης ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου και Πλαισίου Δράσης της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες.
 • Ενέργειες οργάνωσης της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και συναντήσεις εργασίας στο πλαίσιο του δικτύου συνεργασίας που αναπτύσσεται. Ακόμη, περιλαμβάνεται ο συντονισμός των επί μέρους Δράσεων σε όλα τα θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των τοπικών κοινωνιών.
 • Ενέργειες αναθεώρησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου και Πλαισίου Δράσης.

Γ. Δημοσιότητα και προβολή

Για την οριζόντια προβολή του Έργου η Δράση 0:

 • Συγκεντρώνει το υλικό προβολής (Δελτία τύπου, κείμενα προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του έργου κ.ά.)
 • Καταγράφει τις ιδιαίτερες ανάγκες προβολής της κάθε Δράσης του Έργου.
 • Εκπονεί σχέδιο ανάπτυξης της κεντρικής δομής υποστήριξης δημοσιότητας του Έργου με την διαδικασία της ενοποίησης ενεργειών προβολής ανά Δράση και συνολικά για το Έργο
 • Διοργανώνει εκδηλώσεις προβολής στην τοπική κοινωνία (συνεντεύξεις Τύπου, ημερίδες, workshops κ.ά.).