Καλωσόρισμα

Photo_SGritzalis περικομμένηΑγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Η εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικά βασική συνιστώσα εξισωτικού μηχανισμού για την αναίρεση κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Ιδιαίτερα δε, σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η επένδυση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, στην παραγωγή και αξιοποίηση της γνώσης και την καινοτομία αποτελούν βασική προϋπόθεση και κατευθύνουσα δύναμη για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης με ανθρώπινο πρόσωπο.

Το δημόσιο πολυνησιωτικό Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπηρετώντας την ιδέα αυτή και αναζητώντας μεθόδους που θα του επιτρέψουν να αναδειχθεί σε κέντρο αριστείας για την εκπαίδευση και την έρευνα και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, υλοποιεί το έργο: «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου – Πολυνησιωτικότητα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το σύνθετο και πολυεπίπεδο αυτό Έργο, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από Εθνικούς Πόρους, περιλαμβάνει τις ακόλουθες Δράσεις:

Δράση 0: Οργάνωση της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, διοίκηση και διαχείριση του έργου
Δράση 1: Ανάπτυξη δομών και υποδομών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διοίκησης
Δράση 2: Οργάνωση και λειτουργία διεπιστημονικών και διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών και επιμορφωτικών προγραμμάτων με e-learning στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης
Δράση 3: Οργάνωση και λειτουργία θερινών προγραμμάτων σπουδών
Δράση 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες
Δράση 6: Επιστημονικές δράσεις με αντικείμενο τη νησιωτικότητα

Οι βασικοί Στόχοι του Έργου είναι:

  • Η συμβολή στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάπτυξη του θεσμού των θερινών σχολείων (summer schools) και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η υποστήριξη της κινητικότητας φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και η υποστήριξή με ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών.
  • Η ανάδειξη του Πανεπιστημίου του Αιγαίου σε κέντρο αριστείας για τη νησιωτικότητα.
  • Η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία υλοποιείται σταδιακά μέσα από ένα πλέγμα ιδρυματικών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με σημαντική συνέργεια. Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των ως άνω Δράσεων και μετά την ολοκλήρωση του έργου και να υποβοηθήσει την υλοποίηση της πολυνησιωτικής στρατηγικής του με προγραμματικές συμφωνίες με δομές της τοπικής κοινωνίας.

Με εκτίμηση
Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος του Έργου,

Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης,
Πρύτανης